Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy en cookie statement

Cookie statement
horizontaal_knoppen
c

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Stadsherauten Steenbergen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy verklaring
horizontaal_knoppen
c

Privacy verklaring Stichting StadsHerauten Steenbergen

Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Stichting StadsHerauten Steenbergen verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen iedereen hierover graag duidelijk en transparant informeren.
 

Privacywetgeving (GDPR/AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze nieuwe wet, internationaal de “General data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese wet heeft ook gevolgen voor onze stichting.

 

Privacy statement en privacy beleid.

In deze privacyverklaring geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting StadsHerauten Steenbergen.

 

Wat zijn persoonsgegevens.

Er zijn gegevens die iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld de naam, het adres, de leeftijd etc. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens: bijvoorbeeld het (email)adres. Maar ook de combinatie van de voornaam met de geboortedatum. Wanneer anderen dan de persoon zelf, die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt de Stichting StadsHerauten Steenbergen persoonsgegevens?

 • Vrijwilligers (bijv. de gidsen)
 • Oud-vrijwilligers
 • Mensen en bedrijven, die aan een activiteit van ons hebben meegedaan of (mogelijk) willen doen (hierna gasten genoemd);
 • Mensen of bedrijven met wie de Stadsherauten Steenbergen een relatie heeft, willen krijgen of heeft gehad (hierna relaties genoemd);


Welke persoonsgegevens verwerkt de Stichting StadsHerauten Steenbergen?

Van mensen, die actief zijn of actief zijn geweest:

 • voornaam; naam
 • thuisadres en emailadres
 • telefoonnummer(s)
 • geboortedatum
 • een foto (als iemands foto/video opname wordt bewaard dan gebeurt dat alleen met diens toestemming)

Van de gasten:

 • naam, adres en woonplaats;
 • telefoonnummer en emailadres;
 • bijzonderheden, die van belang zijn, om de activiteit zo goed mogelijk te
 • kunnen aansluiten bij hun wensen;

Van de andere relaties;

 • naam, adres en woonplaats;
 • telefoonnummer en emailadres;
 • bijzonderheden, die te maken hebben met de relatie;
 • Website-adres
   

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van mensen, die actief zijn of geweest, worden beheerd door de secretaris van het bestuur. Hetzelfde geldt voor de gasten en relaties.
 

Waar heeft de Stichting StadsHerauten Steenbergen persoonsgegevens voor nodig?

Stichting StadsHerauten Steenbergen verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren. Vanuit de organisatie is het noodzakelijk dat vrijwilligers onderling contact onderhouden en afspraken maken over de te verzorgen activiteit. Bovendien om iedereen te kunnen informeren over nieuws en belangrijke mededelingen van activiteiten die georganiseerd worden. Ook zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Zoals ter ondersteuning van administratieve processen en verslaglegging. Van de gasten en relaties worden de gegevens geregistreerd om de organisatie goed te laten draaien en doelstellingen te realiseren.

 

Foto- en/of videobeelden

Foto- en/of videobeelden, die door, namens of met goedkeuring van Stichting StadsHerauten Steenbergen zijn gemaakt en waarop vrijwilligers/cliënten van Stichting StadsHerauten Steenbergen herkenbaar zijn, mogen slechts publiek worden gemaakt met instemming van deze vrijwilligers, c.q. cliënten.
De instemming wordt verondersteld gegeven te zijn, indien de vrijwilliger, c.q. cliënt deelneemt aan een activiteit, waarbij door, namens of met goedkeuring van Stichting StadsHerauten Steenbergen foto- en/of videobeelden zijn gemaakt en voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

Bij iedere schriftelijke bevestiging van een aanvraag voor een activiteit wordt vermeld dat er mogelijk opnames gemaakt kunnen worden. U kunt bij deze bevestiging aangeven of u goedkeuring geeft aan Stichting StadsHerauten Steenbergen om deze foto- en/ of videobeelden voor publicitaire doeleinden te gebruiken of liever niet.

 

Verwerkt Stichting StadsHerauten Steenbergen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals over gezondheid, strafrechtelijk verleden, geloof of etnische gegevens. Stichting StadsHerauten Steenbergen verzamelt als regel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat nodig is voor de realisatie van de activiteit. We doen dat alleen als we daarvoor toestemming hebben gekregen van de desbetreffende persoon.

 

Hoe gaat Stichting StadsHerauten met de persoonsgegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor normaal gebruik. Persoonsgegevens over de wandelingen en auto/ fietstochten worden standaard 13 maanden bewaard en daarna vernietigd.

 

Wie kan over de persoonsgegevens beschikken?

De gegevens worden bewaard bij de coördinatoren en de secretaris. De secretaris kan de gegevens over de gidsen en deelnemers van de wandeling muteren. Er wordt twee keer per jaar onder de gidsen een lijst verspreid met de persoonsgegevens van de collegae, die ze kunnen raadplegen. Ook worden gegevens van de gasten verstrekt aan de gidsen zover ze die nodig hebben om de activiteit zo goed mogelijk en in overeenstemming met de behoeften en de wensen van de gasten te kunnen verzorgen. In de vrijwilligersovereenkomst is vastgelegd hoe de gids met deze gegevens om moet gaan. Ook de gasten verstrekken wij persoonsgegevens zoals telefoonnummer van de vrijwilliger met als doel om rechtstreeks met de vrijwilliger contact op te kunnen nemen.

 

Waar worden gegevens bewaard?

De bestanden met persoonsgegevens van de vrijwilligers worden bewaard in een bestand op de computer van de secretaris en zijn niet benaderbaar door anderen. De gegevens van de gasten zijn bij de coördinator en de secretaris opgeslagen en voor de wandelingen en auto/ fietstochten in het planningsprogramma. De bestanden zijn beveiligd door wachtwoorden.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Stichting StadsHerauten Steenbergen wisselt geen gegevens uit met andere partijen, tenzij met toestemming van betrokkenen.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor de werkzaamheden en activiteiten zoals hiervoor beschreven inclusief de rapportage als jaar en financiële jaarverslagen. De gegevens in het planningsprogramma van de gasten worden 13 maanden bewaard.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken óf bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting StadsHerauten Steenbergen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben in een computerbestand, naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdraging van uw gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar de secretaris van de Stichting StadsHerauten Steenbergen email naar info@stadsherautensteenbergen.nl
Het kan zijn dat de organisatie van de activiteit door Stichting StadsHerauten Steenbergen hierdoor niet (optimaal) kan worden uitgevoerd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Nummers op uw identiteitsbewijs mag u onleesbaar maken om uw privacy te beschermen.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting StadsHerauten Steenbergen kan iedereen terecht bij de secretaris email naar info@stadsherautensteenbergen.nl
Stichting StadsHerauten Steenbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalekken

Ondanks de grote zorgvuldigheid, die Stichting StadsHerauten Steenbergen betracht bij het verwerken van gegevens kan het voorkomen dat er zich een data lek voordoet. Bij een data lek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, die onder beheer zijn van Stichting StadsHerauten Steenbergen. Onder data lek valt niet alleen het vrijkomen van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ieder, die van een dergelijk data lek op de hoogte is, wordt verzocht dit zo snel als mogelijk te melden bij de secretaris van Stichting StadsHerauten Steenbergen.

 

Wijziging privacy beleid

Stichting StadsHerauten Steenbergen houdt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in het privacy beleid. Als dat gebeurt, zullen die wijzigingen binnen 1 maand, nadat het bestuur daarover een besluit heeft genomen, worden gepubliceerd op de website van Stichting Stadsherauten Steenbergen (www.stadsherautensteenbergen.nl)

Steenbergen, 2 maart 2021

horizontaal_knoppen
c