Structuur en Beleidsplan Stichting StadsHerauten Steenbergen 2021- 2022.

Structuurplan

Algemene gegevens

Naam Stichting StadsHerauten Steenbergen
Kamer van Koophandel nr. 81651325
RSIN 862170552
Telefoonnummer 06-20983879
Website adres https://www.stadsherautensteenbergen.nl
E-mail info@stadsherautensteenbergen.nl
Adres Hoogstraat 27A
Postcode 4651 XA
Plaats Steenbergen
Postadres Hoogstraat 27A
Postcode  4651 XA
Plaats Steenbergen


De stichting is opgericht op 20 januari 2021, de statuten zijn op dezelfde datum bekend gemaakt.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie of meer natuurlijke personen.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. T. Wennekers (voorzitter)
 • Mevr. J. van Bergen- Delhez (secretaris)
 • Dhr. F. van Bergen (penningmeester)
 • Dhr. F. Goossen (bestuurslid)
 • Dhr. A. van Drunen (bestuurslid)
   

Doelstelling

 • De Stichting StadsHerauten Steenbergen heeft ten doel het promoten en uitdragen van de rijke cultuurhistorie van de gemeente Steenbergen in de ruimste zin van het woord.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Het levendig houden van het Steenbergs cultuurhistorisch erfgoed zoals de vestingstad Steenbergen, Fort Henricus en omstreken, de West- Brabantse Waterlinie (onderdeel van de Zuiderwaterlinie) en de Linie van de Eendracht.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
   

Activiteiten om het doel te behalen

 • Het organiseren van auto- /fietsrondleidingen en wandelingen in (delen van) de gemeente Steenbergen, ook d.m.v. storytelling.
 • Het geven van presentaties, tentoonstellingen en lezingen.
 • Het, in samenwerking met culturele en historische verenigingen in en buiten de gemeente Steenbergen, uitvoeren van cultuurhistorische projecten.
 • Het werven van fondsen voor speciale langlopende projecten.
 • Een ieder die zich betrokken voelt met de historie en het culturele erfgoed van Steenbergen en dat wil uitdragen naar derden toe, wordt uitgenodigd zich aan te melden als StadsHeraut. Iedere StadsHeraut zal zich op zijn eigen interessevlak verder kunnen ontplooien en functioneren.
 • Nieuwe StadsHerauten zal, indien gewenst, een cursus/ training worden aangeboden.
 • Al onze activiteiten worden digitaal/fysiek bekend gemaakt. Zowel lokaal, regionaal als op de website van de Stichting StadsHerauten Steenbergen.
   

Beleidsplan

 • Het beleidsplan is opgesteld voor de jaren 2021 en 2022 en zal jaarlijks bijgesteld
 • worden. Het (uitgebreide en regelmatig aangepaste) beleidsplan is te allen tijde in te zien.
 • De wijze waarop dit beleidsplan is ontstaan is het resultaat voortvloeiend uit ideeën en wensen van gidsen en bestuur als facilitator.
 • Het beleidsplan is gebaseerd op 4 hoofdthema’s die hierna worden uitgewerkt in activiteiten die de komende twee jaar zullen worden gerealiseerd.
   
 1. Het cultuur historisch erfgoed
  1. De StadsHerauten Steenbergen organiseren op aanvraag wandel- / fiets- / autotochten en er worden bedrijfspresentaties georganiseerd.
  2. Idem voor speciale doelgroepen zoals jongeren, mensen met een beperking en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.
  3. Thema gericht organiseren wij voor diverse leeftijden deze wandel- / fiets- / autotochten al dan niet in combinatie met een presentatie.
  4. Een thema als ‘Geschiedenis’ in de Kinderboekenweek van de bibliotheek sluit aan bij de geschiedenis van onze vesting, dan kan er in overleg met bibliotheek West Brabant door ons voor elke groep van de basisschool een programma georganiseerd worden. Daardoor maken kinderen al op jeugdige leeftijd kennis met de cultuurhistorie van de eigen woonplaats. Voor de kinderen tot groep 5 binnen de bibliotheek en met de groepen 6/7/8 kan er buiten een cultuurhistorische speurtocht gelopen worden.
  5. Extra aandacht is er ook bij de Stichting StadsHerauten Steenbergen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deelnemers van het Taalcafé die het leuk vinden een rondleiding te krijgen door het centrum van Steenbergen krijgen een eigen programma. Er worden op papier leuke quizvragen gesteld waardoor men een gezellig praatje heeft, leert lezen, daardoor de taalvaardigheid beter gaat beheersen en de cultuurhistorie van het centrum van Steenbergen leert kennen.
  6. In contact met het basis- en voortgezet onderwijs kan er samengewerkt worden aan projecten om ook de jeugd kennis te laten maken met de cultuurhistorie en erfgoed van Steenbergen.
  7. Met groep 6 van de basisscholen van de gemeente Steenbergen kan de erfgoedwandeling ‘Een koffer vol verhalen’ gelopen worden. Deze past binnen het programma ‘De Cultuur Loper’ van de gemeente Steenbergen.
  8. Leerlingen van het voortgezet onderwijs ’t R&velijn betrekken we bij een ‘update’ van de bestaande Vliegeniersroute met de vraag: ‘Op welke manier kan deze route ook voor jongeren interessant(er) worden?’ Tijdens de voorbereidende rondwandeling krijgen zij verdieping in de geschiedenis van WWII en worden zij betrokken bij de locaties van de crash van de vliegeniers Gibson en Warwick en de vernielingen die aangebracht werden tijdens deze oorlog in de eigen omgeving.

   Als Covid19 het toelaat wordt dit project in schooljaar 2021-2022 met de Stichting StadsHerauten Steenbergen opgestart.
    
  9. Onze gidsen geven rondleidingen in de Gummaruskerk.
  10. Stimulering van het toeristisch bezoek aan de vestingstad in samenwerking met de regionale VVV.
  11. De Volkscultuur in stand houden door middel van het organiseren van een Leutroute in samenwerking met de Stichting Karnaval Steenbergen.
  12. Daarnaast kan er een seizoensgebonden themaroute gefietst/ met de auto gereden of gelopen worden, bijvoorbeeld rond kerstmis en oogsttijd.
  13. In samenwerking met de Heemkundekringen rondom de WestBrabantse Waterlinie wordt er onderzoek naar de inundatie gedaan in het gebied rondom Steenbergen, Halsteren en Bergen op Zoom. Een voor de gemiddelde bezoeker onbekend terrein.
  14. Jaarlijks wordt bekeken welke verbeteringen/ aanpassingen in een culturele wandeling gewenst zijn. Deze verbeteringen/ aanpassingen kunnen verwerkt worden in een verbeterplan.

    
 2. De werving, training en kwaliteit van de gids

  Wij maken een uitwerking van een samenhangende ‘levensloop’ van een gids in de volgende onderdelen:

  1. De werving en aanname van de gids (belangstelling);
  2. De (meerjarige) opleiding van de gids (vertel kwaliteit);
  3. De inzetmogelijkheden van de gids (tijd, fysieke conditie);
  4. De wijze waarop intervisie plaatsvindt (met elkaar deskundigheid bevorderen en kwaliteit verbeteren);
  5. Permanente scholing van de gids vindt plaats in het winterseizoen;

    
 3. De interne organisatie
   
  1. De coördinatie van de wandelingen en andere activiteiten vindt plaats door het bestuur; hiervoor is een vast bestuurslid verantwoordelijk.
  2. Het bestuur brengt een digitale nieuwsbrief uit die actuele ontwikkelingen behandelt, daardoor zijn belangstellenden, maar ook de gidsen op de hoogte van de actuele zaken.
  3. Een aantal keer per jaar zal er een vergadering plaatsvinden met het bestuur en de gidsen. Iedereen ontvangt een week van te voren een uitnodiging en een agenda.
  4. Als er werkgroepen ontstaan dan stellen die het bestuur van alle ontwikkelingen op de hoogte. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk.
  5. Er is een huishoudelijk reglement opgesteld wat met de gidsen gecommuniceerd zal worden.
  6. Een ANBI status is aangevraagd bij de belastingdienst.

    
 4. De externe communicatie
   
  1. Een extern adviseur brengt advies uit over het logo en de uitstraling
  2. De Facebookpagina wordt regelmatig geactualiseerd.
  3. Wij maken gebruik van Instagram.
  4. De website wordt gebouwd en gekoppeld aan het gebruik van de sociale media
  5. De Stichting StadsHerauten Steenbergen heeft een vertegenwoordiging voor overleg bij de ZuiderWaterlinie, Linie van de Eendracht, en een afvaardiging in het bestuur van de nieuwe Stichting Vestingwerken West Noord- Brabant.
  6. Specifieke doelgroepen ontvangen regelmatig nieuwsbrieven, zoals de scholen, ouderen organisaties, Brabantse Wal en de ZuiderWaterlinie, West -Brabantse Waterlinie, Linie van de Eendracht, VVV en ANWB
  7. Regionale media kunnen worden ingezet. In het bijzonder denken we aan SLOS (Steenbergen) en Zuid West TV (Bergen op Zoom en Zuidwest hoek), Omroep Brabant en Omroep Tholen. Dagbladen BN/de Stem en Steenbergse Courant.

 

Beloningsbeleid

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten voor de stichting kunnen worden vergoed aan het bestuurslid.
   

Verslag Activiteiten

 • Per jaar zal er een verslag gemaakt worden van alle activiteiten die plaats hebben gevonden en een overzicht van het aantal deelnemers/ bezoekers die deelnamen aan een culturele tocht.
   

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 • De Stichting is op 20 januari 2021 opgericht, zodra de lasten en baten bekend zijn worden zij hier met toelichting gepubliceerd. De financiële middelen om de doelstellingen/ beleidspunten te behalen, komen uit deelname gelden aan tochten/ presentaties, subsidies en onregelmatige inkomsten van donaties en sponsoring.
   

Toelichting

 • Het bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op.
 • Een batig saldo zal bij ontbinding en vereffening van de stichting ten goede komen aan een vergelijkbare instelling met een ANBI status.